Thể loại trang phục truyền thống, tương xứng cho những buổi diễn văn nghệ, chụp hình ảnh lưu niệm, tiệc cưới hỏi hoặc họp mặt gia đình những lúc Xuân về...


Bạn đang xem: Áo dài cách tân cho bé gái 8 tuổi

Xanh mint cu00f2n 5 su1ea3n phu1ea9m ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":356300,"display_regular_price":509000,"image":"title":"ao dẻo thanh yen 7","caption":"","url":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","alt":"ao dẻo thanh yen 7","src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","srcset":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg 768w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg 110w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg 350w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","full_src_w":768,"full_src_h":1075,"gallery_thumbnail_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg","gallery_thumbnail_src_w":110,"gallery_thumbnail_src_h":154,"thumb_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":490,"src_w":768,"src_h":1075,"image_id":21850,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":21920,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_size":"4","attribute_pa_color":"xanh-mint-thanh-yen-2023","availability_html":"Size , mu00e0u Xanh mint cu00f2n 3 su1ea3n phu1ea9m ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":356300,"display_regular_price":509000,"image":"title":"ao dai thanh yen 7","caption":"","url":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","alt":"ao dẻo thanh yen 7","src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","srcset":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg 768w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg 110w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg 350w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","full_src_w":768,"full_src_h":1075,"gallery_thumbnail_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg","gallery_thumbnail_src_w":110,"gallery_thumbnail_src_h":154,"thumb_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":490,"src_w":768,"src_h":1075,"image_id":21850,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":3,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":21921,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"5","attribute_pa_color":"xanh-mint-thanh-yen-2023","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":356300,"display_regular_price":509000,"image":"title":"ao dai thanh yen 7","caption":"","url":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","alt":"ao dẻo thanh yen 7","src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","srcset":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg 768w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg 110w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg 350w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","full_src_w":768,"full_src_h":1075,"gallery_thumbnail_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg","gallery_thumbnail_src_w":110,"gallery_thumbnail_src_h":154,"thumb_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":490,"src_w":768,"src_h":1075,"image_id":21850,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":21922,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"6","attribute_pa_color":"xanh-mint-thanh-yen-2023","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":356300,"display_regular_price":509000,"image":"title":"ao dẻo thanh yen 7","caption":"","url":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","alt":"ao dẻo thanh yen 7","src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","srcset":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg 768w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg 110w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg 350w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","full_src_w":768,"full_src_h":1075,"gallery_thumbnail_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg","gallery_thumbnail_src_w":110,"gallery_thumbnail_src_h":154,"thumb_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":490,"src_w":768,"src_h":1075,"image_id":21850,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":21923,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"7","attribute_pa_color":"xanh-mint-thanh-yen-2023","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":356300,"display_regular_price":509000,"image":"title":"ao dai thanh yen 7","caption":"","url":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","alt":"ao dẻo thanh yen 7","src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","srcset":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg 768w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg 110w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg 350w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","full_src_w":768,"full_src_h":1075,"gallery_thumbnail_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg","gallery_thumbnail_src_w":110,"gallery_thumbnail_src_h":154,"thumb_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":490,"src_w":768,"src_h":1075,"image_id":21850,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":21924,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"8","attribute_pa_color":"xanh-mint-thanh-yen-2023","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":356300,"display_regular_price":509000,"image":"title":"ao dẻo thanh yen 7","caption":"","url":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","alt":"ao dẻo thanh yen 7","src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","srcset":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg 768w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg 110w, https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg 350w","sizes":"(max-width: 768px) 100vw, 768px","full_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7.jpg","full_src_w":768,"full_src_h":1075,"gallery_thumbnail_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-110x154.jpg","gallery_thumbnail_src_w":110,"gallery_thumbnail_src_h":154,"thumb_src":"https://byzu.vn/wp-content/uploads/2022/12/ao-dai-thanh-yen-7-350x490.jpg","thumb_src_w":350,"thumb_src_h":490,"src_w":768,"src_h":1075,"image_id":21850,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":21925,"variation_is_active":false,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
SizeChoose an option345678
&#x
C1;o d&#x
E0;i c&#x
E1;ch t&#x
E2;n họa tiết Hoa Mộc Tr&#x
E0; 3 chiều cực xinh d&#x
E0;nh mang đến b&#x
E9; g&#x
E1;i
Áo dài cách tân Bách Hoa Xuân xây cất tay phồng cho nhỏ xíu gái
Áo dài cải tiến Bách Hoa Xuân thiết kế tay phồng cho nhỏ xíu gái
&#x
C1;o d&#x
E0;i c&#x
E1;ch t&#x
E2;n B&#x
E1;ch Hoa Xu&#x
E2;n thiết kế tay phồng mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i
Mẫu thể dục áo tay dài phối nón BULLDOGS với quần dài cho nhỏ xíu gái
Mẫu thể dục thể thao áo tay nhiều năm phối nón BULLDOGS cùng quần dài cho nhỏ bé gái
Mẫu thể thao &#x
E1;o tay d&#x
E0;i phối n&#x
F3;n BULLDOGS v&#x
E0; quần d&#x
E0;i mang đến b&#x
E9; g&#x
E1;i
Áo nhiều năm Cô Ba sài gòn họa tiết chấm giọt bi dành cho bé
&#x
C1;o d&#x
E0;i C&#x
F4; ba S&#x
E0;i G&#x
F2;n họa tiết chấm bi d&#x
E0;nh đến b&#x
E9;
S&#x
E9;t yếm họa tiết Tr&#x
E1;i Tim phối &#x
E1;o thun phông tay d&#x
E0;i cực xinh d&#x
E0;nh mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i
&#x
C1;o d&#x
E0;i c&#x
E1;ch t&#x
E2;n họa tiết 3d Hồng Hạc L&#x
E1; Sen d&#x
E0;nh đến b&#x
E9; g&#x
E1;i
S&#x
E9;t yếm họa tiết chữ U phối &#x
E1;o thun phông tay d&#x
E0;i cực xinh d&#x
E0;nh mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i
&#x
C1;o d&#x
E0;i c&#x
E1;ch t&#x
E2;n MAI Đ&#x
C0;O ng&#x
E0;y tết phối với quần legging mang đến b&#x
E9; g&#x
E1;i 3 - 4 tuổi
&#x
C1;o d&#x
E0;i c&#x
E1;ch t&#x
E2;n HOA MAI TRẮNG d&#x
E1;ng vintage xinh xắn mang đến b&#x
E9; g&#x
E1;i
&#x
C1;o d&#x
E0;i c&#x
E1;ch t&#x
E2;n gấm nhung tuyết v&#x
E0; ch&#x
E2;n v&#x
E1;y tutu mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i
Đầm tay d&#x
E0;i phối ch&#x
E2;n ren m&#x
F9;a thu h&#x
E3;ng UALA ROGO xinh xắn đến b&#x
E9; g&#x
E1;i UR3837
Đầm tay d&#x
E0;i viền b&#x
E8;o đu&#x
F4;i c&#x
E1; h&#x
E3;ng UALA ROGO xinh xắn cho b&#x
E9; g&#x
E1;i UR3834
Bộ pijama lụa latin &#x
E1;o ngắn quần d&#x
E0;i cổ L&#x
E1; Sen mang lại mẹ
Bộ pijama lụa latin &#x
E1;o ngắn quần d&#x
E0;i họa tiết Bi Đỏ mang lại mẹ
S&#x
E9;t &#x
E1;o kh&#x
F3;a k&#x
E9;o c&#x
F3; n&#x
F3;n v&#x
E0; quần d&#x
E0;i in họa tiết mang đến b&#x
E9; g&#x

Xem thêm: Mua đồ trẻ em giá rẻ tphcm, mua đồ bộ trẻ em ở đâu tại tp

E1;i ( kh&#x
F4;ng k&#x
E8;m &#x
E1;o thun phông )
S&#x
E9;t &#x
E1;o phông thun tay d&#x
E0;i kẻ sọc LD d&#x
E0;nh cho b&#x
E9; g&#x
E1;i 7-15 tuổi
S&#x
E9;t &#x
E1;o thun thể thao tay d&#x
E0;i phối quần ống su&#x
F4;ng d&#x
E0;nh mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i
S&#x
E9;t &#x
E1;o phông tay d&#x
E0;i WELL HOPE phối ch&#x
E2;n v&#x
E1;y xếp ly d&#x
E0;nh đến b&#x
E9; g&#x
E1;i
mix quần jean su&#x
F4;ng v&#x
E0; &#x
E1;o kiểu tay d&#x
E0;i xiu xinh mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i
S&#x
E9;t &#x
E1;o thun tay d&#x
E0;i phối ch&#x
E2;n v&#x
E1;y xếp ly phong c&#x
E1;ch h&#x
E0;n quốc d&#x
E0;nh cho b&#x
E9;
S&#x
E9;t &#x
E1;o phông tay d&#x
E0;i họa tiết M&#x
E8;o 3d phối quần Jean kiểu d&#x
E0;nh đến b&#x
E9; g&#x
E1;i
S&#x
E9;t &#x
E1;o phông tay d&#x
E0;i C&#x
E1;o xinh xẻ t&#x
E0; phối quần legging dễ thương mang đến b&#x
E9;
&#x
C1;o len tay d&#x
E0;i đ&#x
ED;nh c&#x
FA;c đơn giản d&#x
E0;nh đến b&#x
E9; trai v&#x
E0; b&#x
E9; g&#x
E1;i
&#x
C1;o thu đ&#x
F4;ng tay d&#x
E0;i size giấu quần s&#x
E0;nh điệu d&#x
E0;nh cho b&#x
E9; g&#x
E1;i
&#x
C1;o len tay d&#x
E0;i th&#x
EA;u logo sản phẩm chữ H d&#x
E0;nh cho b&#x
E9; trai v&#x
E0; b&#x
E9; g&#x
E1;i
S&#x
E9;t &#x
E1;o thun tay d&#x
E0;i đ&#x
ED;nh Nơ phối ch&#x
E2;n v&#x
E1;y xếp ly cực xinh d&#x
E0;nh cho b&#x
E9; g&#x
E1;i
S&#x
E9;t yếm họa tiết Chấm Bi phối &#x
E1;o thun tay d&#x
E0;i cực xinh d&#x
E0;nh mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i
S&#x
E9;t &#x
E1;o tay d&#x
E0;i thỏ Bunny v&#x
E0; ch&#x
E2;n v&#x
E1;y xếp ly xinh xắn mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i
Bộ &#x
E1;o d&#x
E0;i TẾT hoa đ&#x
E0;o k&#x
E8;m quần phi b&#x
F3;ng trắng dễ thương mang lại b&#x
E9; g&#x
E1;i 1 - 8 Tuổi
✅ Đổi trả tận nơi
✅ Mẹ tin d&#x
F9;ng
✅ Sản phẩm chất lượng
✅ Sản phẩm tốt

✅ giao thương áo nhiều năm cho trẻ em gái màu trắng hcm 8 tuổi giá tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh ✅ 9999✚ mẫu new cho bé xíu xinh ✅ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá lên đến 50% ✅ giao thương Online đảm bảo an toàn chất lượng.